Els drets dels infants

Nelson Mandela va dir que la dignitat d’una societat es mesura mirant com tracta els seus nens. Certament, el tracte que es dispensa a les persones vulnerables mostra la salut d’una societat i els infants són especialment vulnerables, perquè tot just estan començant a créixer, a descobrir el món que els envolta i a construir la seva identitat i el seu projecte vital. Per això, el 1959 l’Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar la Declaració Universal dels Drets de l’Infant, i posteriorment, el 1989, va aprovar la Convenció dels Drets de l’Infant, que va ser el primer document vinculant per als Estats. A Europa s’han aprovat altres documents al respecte com, per exemple, la Carta Europea de Drets dels Infants Hospitalitzats, i a Catalunya tenim la llei 14/2010 de Drets i Oportunitats de la Infància i l’Adolescència (LDOIA). Són només alguns exemples dels esforços que s’han anat fent al llarg de la història per normativitzar els drets dels més menuts. A continuació us en mostrem els més rellevants:

Identitat i desenvolupament personal general
• Dret a tenir un nom i una nacionalitat des del moment del naixement.
• Dret a ser dels primer a rebre, en tota circumstància, protecció i socors.
• Dret al lliure desenvolupament físic, emocional, moral, mental, social i espiritual.
• Dret a un nivell de vida que asseguri la salut i el benestar, especialment quant a alimentació, vestir, habitatge, assistència mèdica i serveis socials necessaris. Té a veure amb:
o Dret a l’accés universal i gratuït als serveis sanitaris
o Dret a la promoció, la prevenció i la protecció de la salut
o Dret a l’accés a les prestacions de la xarxa de serveis socials públics
o Dret a rebre els suports necessaris si pateix algun impediment físic, psíquic o social
• Dret a practicar l’esport.
• Dret al descans i al lleure, a jocs i esbarjos.
• Dret a viure amb dignitat i lliure de tota discriminació per circumstàncies seves o de la seva família, així com lliure de tota negligència, crueltat o explotació, i a no ser objecte de tràfic o de trasllat il·lícit a l’estranger per part dels pares o de tercers.
• Dret a ser protegir contra totes les formes de maltractament (físic, sexual, psicològic, negligència i síndrome de Münchhausen per poders) i, en cas d’haver patit un maltractament o qualsevol de les situacions descrites en el punt anterior, dret a rebre un tractament convenient que asseguri la seva recuperació i reintegració social
• Dret a la protecció de la seva vida privada (no ingerència en assumptes personals, familiars, en el domicili i en la correspondència, i no ser atacat en el seu honor).
• Dret a que els processos d’adopció i privació de l’ambient familiar es facin tenint en compte l’interès superior del menor, i a que les mesures d’internament siguin revisades periòdicament.
• Dret a ser educat en un esperit de comprensió, tolerància, amistat entre els pobles, pau i fraternitat universal, i amb plena consciència que ha de consagrar les seves aptituds i energies al servei dels seus semblants.

Salut
• Dret a l’elecció de metge/ssa i de centre sanitari.
• Dret a la confidencialitat de les dades relatives a la pròpia salut.
• Dret a ser protegit i a rebutjar l’ús de tractaments experimentals o inútils.
• Dret a ser hospitalitzats de manera gratuïta i amb altes infants
• Dret a rebre informació sobre la malaltia i tractament adaptada a la seva maduresa
• Dret a rebre una atenció individualitzada sempre amb el mateix professional de referència
• Dret a ser acompanyats pels pares i poder-hi contactar en moments de tensió
• Dret a ser atesos per personal qualificat que conegui les seves necessitats físiques i emocionals
• Dret a ser tractat amb tacte, educació i comprensió, i que es respecti la seva intimitat
• Dret a que dins de l’hospital es compleixin les mesures de seguretat
• Dret a disposar de joguines, llibres i material audiovisual dins l’hospital
• Dret a continuar estudiant durant el procés de malaltia (en cas d’hospitalització prolongada, parcial o de convalescència al domicili posterior a l’hospitalització)
• Dret a rebre i rebutjar tractaments experimentals
• Dret a rebre l’atenció necessària cas que els pares la neguin per raons religioses, culturals, prejudicis o no estan en condicions de fer front a la urgència
• Dret a rebre ajut econòmic i/o psicosocial quan les proves o els tractaments s’han de fer a l’estranger.
• Dret a que els pares rebin tota la informació (respectant la intimitat del menor) i donin el consentiment a les intervencions mèdiques
• Dret a que els pares o cuidadors rebin ajuda psicològica i/o social


Educació
• Dret a una educació de qualitat.
• Dret a una escolaritat inclusiva i amb el suport necessari per potenciar el màxim desenvolupament acadèmic, personal i social.


Família
• Dret a viure amb llurs progenitors.
• Dret a viure en un ambient d’afecte, amor, comprensió i seguretat moral i material.
• Dret a tenir uns pares responsables de la criança.
• Dret a mantenir contacte amb els progenitors amb qui no es conviu.
• Dret a conviure i relacionar-se amb els parents pròxims, especialment amb els avis.


Mobilitat
• Dret a moure’s, a gaudir i a desenvolupar-se socialment en l’entorn urbà.
• Dret a escollir lliurement la residència i a circular pel territori nacional.
• Dret a entrar i sortir lliurement d’Espanya, i a la reunificació familiar.
• Dret dels infants refugiats, o que en sol·licitin la condició, a una protecció especial.
• Dret de reunió i d’associació.


Participació
• Dret de participació en relació a les polítiques, les normes, els projectes, els programes o les de-cisions que els afecten.
• Dret a participar lliurement en la vida cultural de la comunitat i a accedir a béns i mitjans culturals.
• Dret a ser escoltat, a expressar i difondre lliurement els pensaments, les idees i les opinions (llibertat d’expressió).


Altres
• Dret a la justícia gratuïta i a que els processos judicials siguin respectuosos, equitatius i sense dilacions indegudes.
• Llibertat de pensament, consciència i religió.
• Llibertat d’associació.
• Dret a rebre una informació dels mitjans adequada a la seva edat i maduresa.
• Dret a la igualtat d’oportunitats de les noies i nenes.

Més enllà de la llista, però, l’important és que els drets dels infants no esdevinguin paper mullat. Cal que tots, institucions, professionals i famílies, garantim els drets dels nostres nens i nenes. Els infants són el tresor més preuat d’un país, perquè són el futur i l’esperança de la societat.

Júlia Martín Badia
Doctora en Bioètica i Ètiques Aplicades
Universitat de Barcelona