Qui és  el  Responsable  del  tractament  de les seves  dades?

El present document constitueix la Política de Privacitat que aplica a tots els tractaments  de  dades  de  caràcter  personal  que  PROFESSIONALS  DE  LA  MEDICINA  I  L’EMPRESA,  S.A,  tracta  sobre  Vostè.   A  continuació,  l’  informem  sobre  les  dades identificatives  del  RESPONSABLE  del  tractament:

Responsable del  TractamentPROFESSIONALS DE  LA  MEDICINA  IL’EMPRESA,  S.A.,  i/o les seves  empreses  vinculades (detallades a l’apartat destinataris)
NIFA-79272118
Domicili socialPlaça Conde  Valle  de  Suchil,  2,  28015,  de Madrid
Telèfon de  contacte91.444.42.44
Dades de contacte  del  Delegat  deProtecció de  Dades  (DPD-DPO)dpo@hmhospitales.com

Amb quina  finalitat  i  amb  quina  causa  de  legitimació  es  tracten les seves dades personals? 

 PROFESSIONALS DE  LA  MEDICINA  I  L’EMPRESA,  S.A.,  i/o  les seves  empreses  vinculades (d’ara endavant, HM HOSPITALES) ofereixen una assistència integral mèdica amb  els últims avenços  en tecnologia sanitària.

Per aquesta raó, en HM HOSPITALES tractem la informació que ens  faciliten els interessats,  per a les finalitats que  s’  indiquen a continuació,  en  la  mesura  que  existeixi  una  causa de legitimació  per  a  cada  tractament:  

Art. 6.1.b). Execució  d’un contracte  en el  qual  l’interessat és part.

 • Prestació d’assistència sanitària, concretant-se  en  els  següents serveis:
  • Comunicacions inherents a la relació metge-pacient: recordatori de cites i/o revisions a través de correu electrònic, SMS i/o serveis  anàlegs  (missatgeria  instantània). S’ inclou dins  d’    aquesta  finalitat la de la  tramesa d’ informació d’ utilitat assistencial per a futures consultes en els nostres   S’  elaborarà  un  perfil  sanitari  en  base  a  la  informació  facilitada. No  obstant això,  això    no  es  prendran  decisions  automatitzades sobre la base  d’ aquest perfil.
  • Prevenció i diagnòstic mèdic: realització de tractaments mèdics i/o la gestió de serveis sanitaris,  trobant-se tots els nostres  professionals  obligats  a  secret  Aquesta  finalitat  comprèn  la  generació  d’història    clínica  (alta  del  pacient,  seguiment  i  evolució).
  • Internacional: traducció i gestió de tota la documentació en el cas de  pacients internacionals. 
  • Derivacions, especialitats: atendre qualsevol tipus de comunicació amb un altre centre  sanitari  reportada pel client.
  • Usuari HM: prestació del servei d’atenció privada a través del seu registre  al  portal  d’Usuari  (App/Web).
 • Execució de contractes amb col·laboradors: tractament de dades amb persones físiques  i/o  jurídiques col·laboradores  d’HM HOSPITALES.

Art. 6.1.a). Consentiment  per al    tractament.

 • Contacte: facilitar-li un  mitjà    perquè  es pugui  posar  en  contacte  amb  nosaltres  i  atendre  les  sol·licituds  d’informació.
 • Informació comercial: enviar-li informació comercial personalitzada -mitjançant l’elaboració d’un      perfil  en  base a la informació  facilitada-  per  a la cura  de  la  seva salut i  benestar,  per  qualsevol  mitjà (telefònic i/o  e-mail).
  Aquests serveis  se  circumscriuen  únicament a  l’àmbit  d’HM      HOSPITALES  i  en  tot  cas, relacionat amb el  sector  sanitari.
 • Newsletter/notícies: atendre la seva  sol·licitud  de  subscripció  de  newsletter  o  butlletins  de  notícies d’HM HOSPITALES.   
 • Formació: tramitar les seves sol·licituds d’inscripció de cursos i esdeveniments d’HM HOSPITALES.
 • Ocupació: incloure en la base de dades de candidats del Responsable, les dades del currículum vitae que ens facilites remetre’l per correu electrònic, o en crear el teu compte en HM  Hospitals, amb la finalitat que siguin tingues en compte en  futurs processos de selecció en els quals el teu perfil pugui encaixar i gestionar l’apartat de l’oferta  laboral d’HM HOSPITALES.
 • Professionals de la web: gestió del registre i validació de la identitat dels metges prescriptors no pertanyents a HM HOSPITALES, així com permetre  l’accés per la seva part a la història clínica de pacients i dur a terme tasques de  supervisió  del mateix.
 • Familiars de pacients:  emissió  de  justificants  d’assistència/acompanyament al pacient.
 • Assajos clínics: participació en  assaigs clínics. 

Art. 6.1.c). El  compliment  d’  una  obligació  legal  aplicable  al responsable del  tractament. 

 • Normativa sanitària (consentiment  informat,  entre  d’altres),  tributària,  seguretat  social,  assajos  clínics,  en  matèria  de  protecció  de  dades  de  caràcter  personal  i  qualsevol  altra  que  resulti  d’obligat    compliment:  HM  HOSPITALES  tractarà  les      Dades Personals    per tal  de  complir  amb  les  obligacions  legals  establertes a la normativa sanitària, tributària i la normativa en matèria de  protecció de dades de  caràcter  personal vigent.
 • Seguiment virus COVID19:  addicionalment,  li  informem  que  HM  HOSPITALES podrà posar-se en contacte amb pacients que hagin  estat  infectats o presumptament infectats del virus COVID19, per qualsevol mitjà, entre ells, mitjans electrònics i/o telèfon, per realitzar el seguiment de la seva  malaltia i atendre, de la millor forma possible, els requeriments de les  autoritats  sanitàries.

Art. 6.1.d). Interessos  vitals de l’  interessat  o  d’  una altra  persona  física. 

 • Urgències: atenció del  pacient  en  cas  d’  extrema i  urgent 

Art. 6.1.e)  El  compliment  d’  una  missió realitzada en interès  públic  o  en  l’  exercici  de  poders públics conferits  al  responsable  del  tractament. 

 • Estadística: podran donar-se  tractaments  específics  d’  anonimització  amb  la finalitat que les seves dades no siguin identificables o deixin de ser-ho, de manera que  no  puguin  atribuir-se  a  una  persona  física  sense  utilitzar  informació  complementària  que  figuri  per separat.
 • Videovigilància: per motius de seguretat d’instal·lacions, béns i persones, s’han instal·lat càmeres de videovigilància a l’interior i exterior de les  instal·lacions  per la qual  cosa  la seva  imatge  podrà  ser  captada amb  aquestes finalitats.

Art. 6.1.f)  El  tractament  és  necessari  per a la  satisfacció  d’  interessos legítims    perseguits  pel    responsable.

 • Enquestes de satisfacció: realitzar enquestes amb l’ objectiu de conèixer la seva opinió sobre l’ atenció rebuda i que serà utilitzada únicament per millorar i  desenvolupar  els nostres serveis  assistencials i  de  gestió  de  la qualitat
 • Investigació científica: les seves dades  poden  ser  tractades, després de la seva  prèvia  anonimització,  amb  fins  científics.
 • Enregistraments telefòniques: en ocasions, HM HOSPITALES gravarà les trucades telefòniques  per aconseguir una millora  de  la qualitat.
 • Qualitat: manteniment  del  sistema  de  gestió  de qualitat.
 • Informació comercial: enviament  d’informació    de  productes  i/o  serveis  iguals  i/o  similars  als  ja  adquirits  i/o  prestats  al pacient.

Per quant  temps  conservem les seves dades? 

Contacte

Fins que  tingui  lloc  l’atenció de  la    seva  sol·licitud d’informació      i  en  tot  cas,  mentre  no  prescriguin  les  possibles  accions  legals  derivades  de  la  finalitat  i  del  tractament.

Informació

comercial

Fins que  cursi  causa  baixa  o  exerciti el seu  dret  a  la  supressió i en tot cas, mentre no prescriguin les possibles accions    legals  derivades  de  la  finalitat  i  del  tractament.

Newsletter/notícies

Formació

Fins a la finalització de la gestió de les accions formatives, els terminis establerts legalment per la normativa i en tot  cas,  mentre  no  prescriguin  les  possibles  accions  legals

derivades de  la  finalitat  i  del  tractament.

Ocupació

Durant el  termini màxim  d’  1  any. En el  cas    que  arribi  a  incorporar-se,  es  conservaran  mentre  es  mantingui  la  relació  laboral  i,  en  tot  cas,  mentre  no  prescriguin  les  possibles

legals   derivades  de  la  finalitat  i  del  tractament.

Assaigs clínics

Investigació científica

De conformitat  amb  els  terminis  establerts  legalment per la normativa i,  en  tot  cas,  mentre  no  prescriguin  les  possibles  accions  legals  derivades  de  la  finalitat  i  del  tractament.

De conformitat  amb  els  terminis  establerts  legalment per la normativa i,  en  tot  cas,  mentre  no  prescriguin  les  possibles legals   derivades  de  la  finalitat  i  del  tractament.

Urgències

Durant els  terminis  establerts  legalment  per  la  normativa  i, en tot cas, mentre no prescriguin les possibles accions  legals  derivades  de la finalitat i  del  tractament.

Prestació d’assistència sanitària

Execució contractual amb  col·laboradors

Mentre perduri la relació amb el responsable, els terminis establerts legalment per la normativa i, en tot cas,  mentre  no  prescriguin  les  possibles accions    legals  derivades

finalitat     i  del  tractament.

Compliment de obligacions legals

Els terminis  establerts  legalment  per  la  normativa  i,  en  tot  cas, mentre no prescriguin les possibles accions legals  derivades  de la  finalitat  i  del tractament.

Professionals de la webMentre perduri  la  relació  amb  el  responsable  i,  en  totcas, mentre  no  prescriguin  les  possibles  accions  legals  derivades  de la  finalitat  i  del tractament.
VideovigilànciaEl termini  màxim  d’  un  mes  des de  la  captació  de  les  imatges,  llevat  que  haguessin  de  ser  conservats  per acreditar la comissió d’ actes que atemptin contra la integritat de persones, béns        o  instal·lacions. En  aquest  cas,  les  imatges es posaran  a disposició de l’ autoritat  competent.
Enquadraments desatisfaccióMentre sigui  necessari  per a manteniment  de  la  gestió  de  la  qualitat,  en  benefici    dels  pacients  i  en  tot  cas,  mentre  no  prescriguin  les  possibles  accions  legals  derivades  de  la finalitat i  del  tractament.
Qualitat
Enregistraments telefònicsLes seves dades  personals  es  conservaran  mentre  no  prescriguin possibles  accions  legals  derivades  de  la  finalitat  i  del  tractament.

¿A quins  destinataris  es  comunicaran les seves  dades? ¿Aquestes  comunicacions  impliquen  transferència  internacional  de dades personals?   

En concret,  cedirem  dades  a  terceres entitats com ara: 

 • Qualsevol entitat pertanyent a HM HOSPITALES ( hmhospitales.com), per interès legítim, a fi de mantenir una gestió integral i centralitzada de la  relació dels interessats  amb  qualssevol entitats referenciades.

PROFESIONALES DE LA MEDICINA Y EMPRESA, S.A.

A79272118

www.hmhospitales.com
HM HOSPITALES 1989, S.A.A79325858Hospitales:1.     Hospital HM Madrid. www.hmmadrid.com2.     Hospital HM Montepríncipe. www.hmmonteprincipe.com3.     Hospital HM Torrelodones. www.hmtorrelodones.com4.     Hospital HM Sanchinarro. www.hmsanchinarro.com5.     Hospital HM Nuevo Belén. www.hmnuevobelen.com6.     Hospital HM Puerta del Sur. www.hmpuertadelsur.com7.      Hospital HM Vallés. www.hmvalles.com
Centros Integrales:1.     CI Enfermedades Cardiovasculares (CIEC). www.hmciec.com2.     CI Oncológico Clara Campal (CIOCC). www.hmciocc.com3.     CI Neurociencias A.C. (CINAC). www.hmcinac.com4.     CE de Reproducción Asistida (Fertility Center). www.hmfertilitycenter.com

 

  Policlínicos:1.     HM Arapiles.2.     HM Odontología.3.     HM Suchill.4.     HM Las Tablas.5.     HM Sanchinarro.6.     HM Gabinete Velázquez.7.     HM distrito Telefónica.8.     HM IMI Toledo.9.     HM La Paloma.10.   HM Santander.11.   HM Torrelodones.12.   HM Moraleja.13.   HM Getafe.14.  HM Cruz Verde.15.   HM Virgen del Val
Otros:16.  Oficinas centrales.17.  Centro de Formación HM. www.formacionhm.com.


SANATORIO QUIRÚRGICO MODELO, S.L.B15004849
Hospitales:1.     Hospital HM Modelo. www.hmmodelo.com2.     Maternidad HM Belén. www.hmbelen.com
Policlínicos:1.     HM Belén.2.     HM Matogrande.

CLINICA SAN FRANCISCO, S.L.

B24518367
Hospitales:1.   Hospital HM San Francisco. www.hmsanfrancisco.es


INSTITUTO POLICLÍNICO ROSALEDA, S.A.A15016777
Hospitales:1.     Hospital HM Rosaleda. www.hmrosaleda.com2.     Hospital HM La Esperanza. www.hmlaesperanza.com
Policlínicos:1.   Rosaleda Lalín.

REGLA HM HOSPITALES, S.L.

B87706883
Hospitales:1.     Hospital HM Regla. www.hmregla.com

ABACID 2.007, S.L.U.

B85194199

www.abacid.es

HM MACAT, S.A.

A08207268
Hospitales:1.     Hospital HM Nou Delfos. www.hmnoudelfos.com2.     Hospital HM Nens. www.hospitaldenens.com3.     Hospital HM Sant Jordi.www.hmsantjordi.com
   Policlínicos:1.     Policlínico HM Collblanc.2.     Policlínico HM Viladecans.3.     HM Sant Andreu.

 


HM INTERNATIONAL PATIENT BCN, S.L.

B67271122

Calle Pau Claris 139, 08007 BarcelonaHM HOSPITALES INTERNATIONAL PATIENT SLB65783425Calle Moreto 15, 28014, Madrid.

FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN HM HOSPITALES


G83643841


https://www.fundacionhm.com/

FUNDACIÓN CLÍNICA SAN FRANCISCO

G24369795

www.hmsanfrancisco.es

BOADILLA 95, S.A.
A81322034Pl. Conde Valle de Suchil, 2,28015, Madrid

INVERSIONES SUR 2.012, S.A.

A84612951
Pl. Conde Valle de Suchil, 2, 28015, Madrid

MPT HM INVERSIONES HOSPITALARIAS, S.L.

B88535232
Pl. Conde Valle de Suchil, 2, 28015, Madrid

HM HOSPITALES DE GALICIA, S.L.

B70070404
Pl. Conde Valle de Suchil, 2, 28015, Madrid

INVERSIONES Y PROYECTOS NORTE, S.L.

B86267333
Pl. Conde Valle de Suchil, 2, 28015, Madrid

HM ESTE, S.L.
B87729422Pl. Conde Valle de Suchil, 2,28015, Madrid
INVERSIONES HM ESTE, S.L.
B88296595
Pl. Conde Valle de Suchil, 2, 28015, Madrid

 

 • Destinataris per obligació  legal  o  requeriment  judicial,    com ara:  organismes públics amb competència en matèria sanitària, Agència Tributària,  Tresoreria General de la Seguretat Social, autoritats amb competència en  matèria d’inspecció, auditors de comptes en l’exercici de les seves funcions,  autoritats policials en base a requeriments formals, jutges i/o tribunals  en  cas  de  conflicte,  proveïdors  per a la seva  facturació  i/o  per  donar  compliment a la normativa de productes sanitaris, en el cas que la sanitària requereixi la  utilització de material sanitari com implantació de pròtesis o col·locació d’implants. 
 • Companyies asseguradores, amb  l’  objecte  de  gestionar,  validar,  verificar  i  controlar  el  pagament  dels  serveis  assistencials prestats.
  En cas que el pacient tingui concertada una assegurança amb una entitat situada  fora de l’Espai  Econòmic  Europeu,    (en  endavant,  E.E.E.) la  legislació de la qual no  ofereixi  un  nivell  de  protecció  de  dades  equivalent  al  de  la  Unió  Europea  (UE),  podria  tenir  lloc  una  transferència  internacional  de  dades,  previ consentiment explícit del pacient després d’ haver estat informat dels possibles  riscos. Aquestes transferències només es produeixen amb l’ objecte de col·laborar amb el  pacient  i  facilitar  el  pagament  dels serveis assistencials  prestats.
  Si no autoritza la comunicació de les seves dades, aquestes entitats podran refusar el pagament dels serveis assistencials rebuts, la seva entitat asseguradora no podrà  verificar, comprovar, validar o controlar la correcta facturació per part del  centre  sanitari    de    cadascun  dels seus  processos  assistencials,  per la qual  cosa  no  durà a terme  l’ abonament. 
 • Empreses de formació, per a la impartició de cursos i empreses gestores de la mateixa.
 • Tercers necessaris per  donar  compliment a la  finalitat  prèviament  informada i sol·licitada (derivació) o requerida per a l’assistència sanitària, com ara:  ambulàncies, proveïdors de material sanitari, pròtesis i implants, per donar  compliment  a  la prestació sanitària.

 

Quins són  els seus  drets  en  matèria de protecció de  dades?

Vostè té dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. Igualment,  podrà  exercitar  el seu  dret  d’  accés,  rectificació,  supressió  limitació,  oposició al seu  tractament, o  portabilitat de  dades.

Accés:  L’ interessat tindrà dret que HM HOSPITALES li comuniqui si s’  estan  tractant  o  no  les seves dades personals,  i en  cas que es confirmi el tractament, possibilitarà  el seu accés  facilitant-li  la  informació  del  tractament.

Motius per  exercir  el  dret:

 • Confirmar si s’  estan  tractant  o  no les seves dades personals.
 • Comunicar les dades personals que  posseeix  HM HOSPITALES.
 • Informar del tractament efectuat  amb  les seves dades.

Rectificació:  L’interessat tindrà dret que HM HOSPITALES rectifiqui les seves dades sense demora injustificada quan resultin inexactes o incomplets mitjançant  una  declaració  rectificativa addicional.

Motius per  exercir  el  dret:

 • Quan les dades  resultin  inexactes o incompletes.   

Supressió:  L’interessat tindrà dret que HM HOSPITALES suprimeixi les seves  dades  sense  demora injustificada.

Motius per  exercir  el  dret:

 • El tractament és  il·lícit.
 • L’ interessat hagi  retirat  el seu consentiment.
 • Les dades ja no  siguin necessàries en  relació  amb  les  finalitats    per  a les  quals  van ser  recollides o tractades.   
 • Les dades s’han    obtingut  en  relació    amb    l’oferta  de  serveis de la societat de la informació (e-commerce).
 • L’ interessat hagi  exercit  el  dret  d’  oposició  i  no  prevalguin  altres motius legítims  per al tractament.
 • Les dades s’ han de  suprimir  per  complir  una  obligació  jurídica  d’  HM HOSPITALES.

Oposició:  L’interessat tindrà dret a oposar-se al tractament de les seves dades  realitzat  per  HM  HOSPITALES  per motius relacionats    amb  la seva  situació  particular.

Motius per  exercir  el  dret:

 • Mercadotècnia directa.
 • Serveis de la  societat  d’informació    (e-commerce).
 • Tractament basat en  la  satisfacció  d’  interessos legítims    d’  HM  HOSPITALES o de tercers, sempre que aquests no prevalguin sobre els  interessos  o  els drets i  llibertats de   l’  interessat,  especialment  si  és  un menor.
 • Elaboració de Perfils  d’Usuari.
 • Tractaments amb fins  de  recerca  històrica,  estadística  o  científica,  llevat  que  el  tractament sigui necessari  per  motius  d’ interès  Públic.

Limitació:  L’interessat tindrà dret que HM HOSPITALES marqui les seves  dades  per tal de limitar  el  tractament.

Motius per  exercir  el  dret:

 • L’ interessat impugna  l’ exactitud de les   dades.
 • El tractament sigui  il·lícit  i  l’interessat s’oposi    a  la  supressió  de  les dades  i  sol·liciti en  el   seu lloc la limitació  del  seu  ús.
 • L’ interessat s’ hagi oposat al tractament, mentre es verifica si els motius legítims d’  HM  HOSPITALES  prevalen  sobre  els de l’interessat. 
 • HM HOSPITALES ja no necessiti les dades per a les finalitats del tractament, però  l’interessat  les  necessiti  per  al  reconeixement,  exercici  o  defensa  d’un    dret  en un  procediment  judicial.  

Portabilitat:  L’interessat tindrà dret que HM HOSPITALES transmeti les seves  dades  a un altre  RESPONSABLE  o  al  mateix  interessat,  mitjançant  un  format  estructurat  d’ús habitual i lectura  mecànica.

Motius per  exercir  el  dret:

 • Quan el tractament s’ efectuï per mitjans AUTOMATITZATS i es basi en el consentiment de l’ interessat per a fins específics. L’ execució d’ un  contracte  o precontracte amb l’interessat.  

Decisions automatitzades:  L’interessat tindrà dret a no ser objecte d’una elaboració de perfils la finalitat dels quals sigui adoptar decisions individuals basades  en  un tractament AUTOMATITZAT de dades.

Motius per  exercir  el  dret:

 • Quan la finalitat  del  tractament  sigui  adoptar  decisions  individuals  basades  en  un  tractament  AUTOMATITZAT  de  dades  i  destinades  a  avaluar,  analitzar  o  predir  algun  dels    aspectes següents.   personals:
 1. Rendiment professional.
 2. Situació econòmica.
 3. Salut.
 4. Preferències o interessos personals.
 5. Fiabilitat.
 6. Comportament.
 7. Ubicació o moviments  de  la persona.

Podeu descarregar  el  formulari  de  sol·licitud  punxant  aquest  enllaç. Podrà  enviar la seva sol·licitud a HM HOSPITALES 1989, S.A., Plaza del Conde del Valle de  Suchil, 2,  28015  –  Madrid  o bé  al  correu  electrònic  següent  dpo@hmhospitales.com.

També podrà exercitar els seus drets emplenant els formularis que tenen  disponibles  en Atenció  al  Pacient de  cada centre.

Haurà d’ acompanyar a la seva sol·licitud una còpia del seu DNI o document equivalent acreditatiu de la seva  identitat. Podrem sol·licitar-li documentació addicional en el cas que la sol·licitud es realitzi per a un menor d’edat o incapaç, per representació o    respecte  a una  persona  morta.

Addicionalment, vostè tindrà dret a presentar una reclamació davant l’ Autoritat de control  (www.aepd.es) si considera que el tractament no s’ ajusta a la normativa  vigent.

Quines mesures  de seguretat  apliquem  per  protegir les seves dades?

HM HOSPITALES ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal facilitades per l’usuari, així com per evitar la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de  tercers  no  autoritzats.

Es poden donar  modificacions a  aquesta  Política  de  Privacitat?

HM HOSPITALES es reserva el dret de modificar aquesta política per adaptar-la a futures novetats    legislatives,  doctrinals  o  jurisprudencials  que  resultin  d’  aplicació o per motius tècnics, operatius, comercials, corporatius i de negoci,  informant-lo prèviament i raonablement dels canvis que es produeixin quan això  sigui  possible. En  tot  cas,  es  recomana  que,  cada  vegada  que  accedeixi  a  aquesta  plataforma,  llegeixi amb detall aquesta política ja que qualsevol modificació serà publicada a través de  la  mateixa.

Darrera actualització:  Gener 2022.
Versió: 10.