A partir dels anys 80, l’Hospital es constitueix com una fundació benèfico-social sense ànim de lucre. Sota el nom Fundació Hospital de Nens de Barcelona, té per objecte amb caràcter general l’assistència mèdica de la infància, la medicina preventiva i la docència dins el camp mèdic, exercits principalment al territori de Catalunya, sense prejudici d’estendre’n les activitats fora d’aquest.

Gràcies a la voluntat de servei dels patrons, els directius, els facultatius, les auxiliars i tot el personal que en les diferents etapes ha tingut i té, el Patronat, es pot assegurar que l’Hospital de Nens de Barcelona es troba preparat per respondre al paper que socialment li correspon, segons li demana la societat en funció del seu ideari.

Jurídicament, la Institució està constituïda sota el concepte de fundació privada i denominada FUNDACIÓ HOSPITAL DE NENS DE BARCELONA. El seu funcionament està regulat en els estatuts, adaptats a la Llei 1/1982, de 3 de març, de fundacions privades (D.O.G.C. número 206, de 10 de març de 1982). L’Hble. Conseller de Justícia de la GENERALITAT DE CATALUNYA, els l’aprova, segons l’ordre de 7 de juny de 1984, i queda inscrita al Registre de Fundacions de la GENERALITAT DE CATALUNYA amb el número 49, el 7 de setembre de 1984. Està subjecta al Protectorat de la GENERALITAT DE CATALUNYA, sobre les fundacions privades de Catalunya.

la-fundacio