Equip interdisciplinari CeLeRe per aconseguir més lactàncies exitoses

La Fundació Hospital de Nens de Barcelona té una àmplia trajectòria i experiència en el diagnòstic i tractament del nen o la nena amb anquiloglòssia (frenet sublingual curt) i trastorns miofuncionals.

Fa un temps vam començar a plantejar-nos la possibilitat d’aplicar la teràpia miofuncional als problemes que pogués presentar el binomi mare-nadó a la lactància materna, ja que alguns nadons amb problemes de lactància presenten succió ineficaç i / o anquiloglòssia i no aconseguíem solucionar completament.

Veníem plantejant una sèrie d’ incògnites que necessitaven resposta: per què segueixen alguns nadons sense realitzar una succió productiva després de la frenectomia (tall del frenet) ?, per què no rehabilitar els nadons frenectomitzats de la mateixa manera que fem amb els nens?, ¿per què no estimular els nadons que per algun motiu han perdut el reflex de succió de la mateixa manera que es fa amb els nadons prematurs?

La figura de l’especialista en lactància materna va ser decisiva en aquests plantejaments. A partir d’aquestes inquietuds, de la revisió bibliogràfica realitzada i de la nostra experiència en lactància, anquiloglòssia i altres parcel·les de la rehabilitació sorgeix “CeLeRe”, un equip interdisciplinari format per tres serveis diferents: Servei de Lactància Materna, Servei de Logopèdia i Rehabilitació Orofacial i Servei de Cirurgia Oral i Maxil·lofacial.

“CeLeRe”, està integrat en el nostre Àrea Dental, on a més es troben els serveis d’Odontopediatria, Ortodòncia i Higiene. Amb una àmplia col·laboració de l’equip de pediatres de l’hospital intentem donar un enfocament interdisciplinari a aquest problema de diagnòstic cada vegada més freqüent i solucionar de la manera més eficaç possible.

Més informació: http://bloccat.hospitaldenens.com/2014/04/reflex-de-succio.html