Qualitat: marc conceptual i dimensions de la qualitat

La implantació d’un pla de qualitat com a política de millora contínua de la qualitat de l’organització constitueix la base d’una de les línies estratègiques de l’hospital per als propers anys. L’objectiu fonamental és aconseguir una alta satisfacció tant del pacient com del client intern i aconseguir una millora de l’eficiència dels serveis prestats.

 

Marc conceptual

El model de qualitat de l’HNB se situa entre 2 eixos fonamentals

  · Les necessitats del pacient i les seves famílies

  · Les dimensions de la qualitat

Les necessitats dels pacients:

Són el cor de la nostra activitat i la nostra missió, satisfer aquestes necessitats. Per tant, l’HNB té com a objectius principals:

· Mantenir la salut: ajudar les persones a evitar la malaltia i romandre sans a través de la prevenció, reducció de riscos, detecció precoç de malalties i educació sanitària.

· Millorar / curar la malaltia: ajudar els pacients a recuperar- se quan estan malalts o lesionats a través d’un tractament i seguiment apropiats.

· Ajudar a viure amb la malaltia o discapacitat: Ajudar els pacients amb malalties cròniques a autocuidar-se adequadament, a controlar els símptomes, evitar complicacions i mantenir les activitats de la vida diària.

Les dimensions de la qualitat:

Per poder satisfer aquestes necessitats comptarem amb aquelles dimensions a partir de les quals podrem realitzar una atenció sanitària de qualitat.

· Efectivitat de la pràctica: mesura en què una determinada intervenció es presta de manera correcta, segons l’estat actual del coneixement, amb el propòsit d’aconseguir el resultat desitjat pel pacient. Inclou l’avaluació de la pràctica (avaluació del procés) i els seus resultats.

· Seguretat: o grau en què les organitzacions coneixen, preveuen i es preparen per evitar riscos innecessaris per al pacient, oferint entorns exempts de perill (seguretat estructural i seguretat clínica).

· Atenció centrada en la persona: satisfacció i percepció del pacient i la família, informació, atendre les expectatives i dissenyar els serveis segons elles, participació en les decisions clíniques i el respecte al seu sistema de valors i creences.

· Accessibilitat: és el grau de disponibilitat d’una intervenció sanitària adequada per satisfer les necessitats del pacient.

· Continuïtat de l’atenció: és el grau de coordinació dels professionals i serveis per obtenir una atenció integrada de les necessitats del pacient en el transcurs del temps o dins d’una mateixa organització en un moment concret.

· Ús adequat de recursos: com a condició de l’eficiència de la intervenció sanitària que es presta. En aquesta dimensió s’inclouen els aspectes d’adequació en la decisió d’exploracions, tractament farmacològic i utilització de llits, entre altres, a més d’altres aspectes d’eficiència.

 

Política de qualitat

La implantació d’un pla de qualitat com a política de millora contínua de la qualitat de l’organització és una de les línies estratègiques de l’hospital per als propers anys.
Els objectius generals del pla de qualitat són:

· La millora de la qualitat del servei sanitari amb un clar enfocament al client extern

· La implantació de la cultura de l’avaluació contínua de resultats

· La participació activa dels professionals en el desenvolupament del pla de qualitat i els instruments de gestió clínica

· Implantar un sistema de gestió de processos (SGP) com element fonamental del sistema de gestió de la qualitat (SGQ)

Per tant, la direcció de l’hospital es compromet a:

· Contribuir de forma activa en la difusió de la cultura de la qualitat i la millora contínua en l’organització

· Cercar la participació i el compromís dels professionals en les tasques de millora contínua de la qualitat

· Contribuir de forma activa en la difusió de la cultura de l’avaluació de resultats

· Facilitar els canals de comunicació amb i entre els professionals

· Potenciar els processos que vetllin per la seguretat del pacient

· Facilitar les eines i recursos necessaris per a la implantació de sistemes de gestió de la qualitat

· Facilitar les eines formatives necessàries en matèria de qualitat

· Revisar de forma periòdica la política de qualitat per adaptar-la a futures necessitats

 

Pla de qualitat de la Fundació Hospital de Nens 2014

Objectius estratègics

Millorar la satisfacció del client extern

Millorar la gestió de la qualitat

Millorar la gestió de la infecció

Millorar la seguretat del pacient

Millorar la gestió de les exploracions radiològiques

Millorar la qualitat de la documentació clínica

Disminuir la variabilitat de la pràctica assistencial

Millorar la atenció d’infermeria

Millorar l’atenció al pacient quirúrgic