Jurídicament, la Institució està constituïda sota el concepte de fundació privada i denominada FUNDACIÓ HOSPITAL DE NENS DE BARCELONA. El seu funcionament està regulat en els estatuts, adaptats a la Llei 1/1982, de 3 de març, de fundacions privades (D.O.G.C. número 206, de 10 de març de 1982). L’Hble. Conseller de Justícia de la GENERALITAT DE CATALUNYA, els l’aprova, segons l’ordre de 7 de juny de 1984, i queda inscrita al Registre de Fundacions de la GENERALITAT DE CATALUNYA amb el número 49, el 7 de setembre de 1984. Està subjecta al Protectorat de la GENERALITAT DE CATALUNYA, sobre les fundacions privades de Catalunya.