M

 

 

Lletra M

 

MALALTIA PERIODONTAL: Trastorn inflamatori crònic dels teixits que envolten les peces dentals i les fixen a l’os maxil·lar. Sense tractament és causa amb el temps de la caiguda prematura de les dents.

MANTENIDOR D’ESPAI: És un aparell ortodòntic fix o removible que s’utilitza per a impedir el desplaçament de les dents i amb això evitar la pèrdua d’espai per la caiguda prematura de dents de llet.

MEDICAMENT: És un fàrmac integrat en una forma farmacèutica i destinat a la seva utilització en les persones o en els animals, amb propietats per a prevenir, tractar, alleujar o guarir malalties o dolences o per a actuar sobre funcions corporals o a l’estat mental, tot això per mitjà d’administració indicada, i amb el dosatge mes adequada en cada cas.

MELSA: És una víscera situada en el costat superior esquerre de la cavitat abdominal. Ocupa funcions immunitàries amb la producció d’anticossos, i de filtre destruint els glòbuls vermells vells o anòmals.

MENARQUIA: És la primera menstruació.

MENINGITIS: És una inflamació de les meninges que són unes membranes que recobreixen l’encèfal o cervell i la medul·la espinal. Aquesta inflamació meníngia pot ser deguda a una gran varietat d’agents, alguns benignes però uns altres potencialment greus. Aquests agents poden ser virus (freqüent), bacteris (freqüent), micobacteris (menys freqüents), fongs (rar) i paràsits (molt rar i a causa d’una reacció toxoal·lèrgica secundària a la toxina alliberada pel paràsit). Ampliar informació 

MIGRANYA: Es caracteritza per episodis de dolor moderat o sever d’un sol costat del cap, acompanyat freqüentment de nàusees, vòmits, i fotofòbia. Els símptomes i la seva durada varien considerablement de pacient a pacient, i també d’un atac a un altre. Ampliar informació 

 

BIBLIOGRAFIA
– EL NIÑO DE LA A A LA Z. 2003.
– TRATADO DE PEDIATRÍA. Nelson W. E. Ed. McGraw-Hill. 16ª ed. 2000.
– DICCIONARIO TERMINOLÓGICO DE CIENCIAS MÉDICAS. Ed. Masson. 13ª ed. 2004.