Febres hemorràgiques virals

fiebre-hemorragica

Son freqüents i conegudes ?

Es tracta de malalties conegudes des de fa temps però amb gran ressò mediàtic quan apareixen casos.  En especial quan això succeeix en països desenvolupats. Tan per l’elevada mortalitat que poden presentar com per la possible facilitat de transmissió  d’algunes d’elles.

L’augment de freqüència i velocitat dels viatges internacionals fan relativament fàcil l’entrada de persones aparentment sanes, però que estan incubant malalties infeccioses perilloses.

La situació de l’estat espanyol com a porta d’entrada a Europa de llaltinoamericans i africans podria afavorir la importació d’agents infecciosos tropicals, entre ells els virus causants d’aquestes malalties.

 

Qui les produeix? Com les adquirim?

 

Són malalties causades per virus de cinc famílies diferents: Arenaviridae, Bunyaviridae, Filoviridae, Flaviviridae, i Paramyxoviridae.

Cadascuna d’aquestes famílies comparteixen una sèrie de característiques:

  1. Són tots els virus d’ARN, i estan tots coberts o embolicats en una capa greix (lípid).
  2. La seva supervivència depèn d’un hoste animal o insecte, anomenat el reservori natural.
  3. Els virus estan restringits geogràficament a les zones on viuen les espècies que els alberguen. 
  4. Els éssers humans no són el reservori natural per a qualsevol d’aquests virus. Els éssers humans s’infecten quan entren en contacte amb els hostes infectats. No obstant això, amb alguns virus, després de la transmissió accidental de l’amfitrió, els éssers humans poden transmetre el virus a altres a través de contacte directe amb la sang o altres fluids corporals, que conté partícules de virus, dels individus infectats. La transmissió aèria també s’ha informat en relació amb certs virus com Lassa i Crimea-Congo (i menys probablement Èbola i Marburg). El contacte amb objectes contaminats amb aquests materials, com ara equips mèdics, també s’associa amb la transmissió.
  5. Els casos humans o brots de febres hemorràgiques causades per aquests virus ocorren de forma esporàdica i irregular. Les persones amb major risc d’infecció secundària són les que estan en un contacte més estret amb les persones infectades, aportant-los cures mèdiques o d’infermeria, i els treballadors de laboratori que manegen la seva sang, els seus teixits o altres mostres.
  6. L’aparició de brots no es pot predir fàcilment. 
  7. Amb unes poques excepcions notables, no existeix una cura o tractament farmacològic establert per aquestes malalties.

 

On s’ubiquen habitualment aquests virus i transmissors?

 

La supervivència d’aquests virus depèn de l’hoste i estan restringits geogràficament a àrees a les que habiten les espècies que intervenen en els seu cicle natural ( Àfrica, algunes zones d’Amèrica del sud, algunes zones rurals de l’Orient mitjà, Orient llunyà i est d’Europa) . La possibilitat d’instaurar-se a l’estat espanyol i zones de l’Europa meridional existeix, ja que habiten vectors i reservoris adequats pel seu manteniment.

 

Com es presenten ?

La clínica varia segons les diferents malalties que les poden produir .

De forma molt general podríem dir que, després d’un període d’incubació, que va segons la malaltia , de 3 a 21 dies apareixen les primeres manifestacions. Febre, mareig, fatiga, astènia, dolors articulars, dolors musculars, pèrdua de pes i cansament importants acostumen a ser les primeres manifestacions clíniques. Posteriorment apareixen manifestacions com conjuntivitis, petèquies  o exantemes són signes suggerents. Les formes greus presenten manifestacions de sagnat subcutani, òrgans interns i orificis corporals. Alguns pacients poden desenvolupar shock, disfunció del sistema nerviós centrals, coma i en alguns casos fracàs renal.

 

fiebre-hemorragica

 

 Taula 1 . Virus per famílies que causen febres hemorràgiques i els seus reservoris

 

Article escrit pel Dr. Antoni Martínez Roig. Setembre de 2016.